اخبار عراق

امنیت

تأیید پرتاب ناموفق ماهواره ایرانی در اواسط خرداد ماه توسط مقام‌ ها
امنیت
تأیید پرتاب ناموفق ماهواره ایرانی در اواسط خرداد ماه توسط مقام‌ ها
کاهش خطرات و آسیب های ناشی از حملات موشکی به عراق توسط سامانه های پدافند هوایی
امنیت
کاهش خطرات و آسیب های ناشی از حملات موشکی به عراق توسط سامانه های پدافند هوایی
تقویت همکاری راهبردی کویت و آمریکا در نتیجه چالش های منطقه ای
امنیت
تقویت همکاری راهبردی کویت و آمریکا در نتیجه چالش های منطقه ای
برگزاری تمرین نظامی مشترک برای نشان دادن آمادگی آمریکا و عربستان سعودی در مقابله با تهدیدها
امنیت
برگزاری تمرین نظامی مشترک برای نشان دادن آمادگی آمریکا و عربستان سعودی در مقابله با تهدیدها
تمرکز راهبردی بر دریای سرخ به عنوان رقیبی برای خلیج فارس
امنیت
تمرکز راهبردی بر دریای سرخ به عنوان رقیبی برای خلیج فارس
بندر یانبو عربستان سعودی در دریای سرخ: یک دارایی راهبردی
امنیت
بندر یانبو عربستان سعودی در دریای سرخ: یک دارایی راهبردی
خطاهای خجالت آور نظامی در نتیجه سال ها تخصیص نابجای اولویت ها در ایران
امنیت
خطاهای خجالت آور نظامی در نتیجه سال ها تخصیص نابجای اولویت ها در ایران
سرنگونی ۲ پهپاد بر فراز پایگاه انبار توسط ارتش عراق
امنیت
سرنگونی ۲ پهپاد بر فراز پایگاه انبار توسط ارتش عراق
تلاش مصر و هم پیمانان بین المللی به منظور اطمینان یافتن از باز ماندن کانال سوئز برای بازرگانی جهانی
امنیت
تلاش مصر و هم پیمانان بین المللی به منظور اطمینان یافتن از باز ماندن کانال سوئز برای بازرگانی جهانی
استقرار نیروهای ارتش آمریکا با هدف اطمینان بخشیدن به متحدان در بحبوحه افزایش تنش ها
امنیت
استقرار نیروهای ارتش آمریکا با هدف اطمینان بخشیدن به متحدان در بحبوحه افزایش تنش ها