امنیت

نیروهای عراقی یک روستا را در منطقه استحکامی داعش تصرف کردند
امنیت
نیروهای عراقی یک روستا را در منطقه استحکامی داعش تصرف کردند
نیروهای عراقی داعش را از عکاشات در انبار بیرون راندند
امنیت
نیروهای عراقی داعش را از عکاشات در انبار بیرون راندند
با آزاد شدن موصل از داعش بچه ها دوباره تفریح دارند
امنیت
با آزاد شدن موصل از داعش بچه ها دوباره تفریح دارند
نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل دو سوم الرقه را در اختیار دارند
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل دو سوم الرقه را در اختیار دارند
احیای سیستم مختار برای تقویت امنیت در موصل
امنیت
احیای سیستم مختار برای تقویت امنیت در موصل
نیروهای عراقی به آخرین استحکامات داعش نزدیک شدند
امنیت
نیروهای عراقی به آخرین استحکامات داعش نزدیک شدند
نیروهای عراقی برای حمله به غرب انبار آماده می شوند
امنیت
نیروهای عراقی برای حمله به غرب انبار آماده می شوند
ارتش عراق برای حمله الهویجه آماده می شوند
امنیت
ارتش عراق برای حمله الهویجه آماده می شوند
خانواده ها برای پشت سرگذاشتن موانع و بازگشت به دشت های نینوا دل به دریا می زنند
امنیت
خانواده ها برای پشت سرگذاشتن موانع و بازگشت به دشت های نینوا دل به دریا می زنند
عراق بزرگراه بین المللی انبار را بازگشایی کرد
امنیت
عراق بزرگراه بین المللی انبار را بازگشایی کرد