امنیت

ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند
امنیت
ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند
در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند
امنیت
در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند
از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا
امنیت
از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا
نیروهای آزادی بخش به سمت مناطق تحت کنترل داعش در الرقه پیشروی می کنند
امنیت
نیروهای آزادی بخش به سمت مناطق تحت کنترل داعش در الرقه پیشروی می کنند
مکانیک های موصل با ابزار خود با داعش می جنگند
امنیت
مکانیک های موصل با ابزار خود با داعش می جنگند
ساکنین الرطبه برای بیرون راندن داعش همکاری می کنند
امنیت
ساکنین الرطبه برای بیرون راندن داعش همکاری می کنند
گریز ساکنین الرقه با آغاز نبرد برای آزادسازی این شهر
امنیت
گریز ساکنین الرقه با آغاز نبرد برای آزادسازی این شهر
ساکنان گوگجالی وحشت داعش را از خود دور می کنند
امنیت
ساکنان گوگجالی وحشت داعش را از خود دور می کنند
بازپس گیری شهرستان کلیدی در جبهۀ جنوبی موصل از سوی نیروهای عراقی
امنیت
بازپس گیری شهرستان کلیدی در جبهۀ جنوبی موصل از سوی نیروهای عراقی
نیروهای عراقی برای مقابله با روشهای نامیدانه داعش در موصل آماده می شوند
امنیت
نیروهای عراقی برای مقابله با روشهای نامیدانه داعش در موصل آماده می شوند