امنیت

درحالی که نیروهای عراقی به موصل نزدیک می شوند جنگجویان داعش می گریزند
امنیت
درحالی که نیروهای عراقی به موصل نزدیک می شوند جنگجویان داعش می گریزند
«نوادر» کارآیی نیروهای محلی را درجنگ علیه داعش نشان می دهد
امنیت
«نوادر» کارآیی نیروهای محلی را درجنگ علیه داعش نشان می دهد
عشایر و پلیس امنیت فلوجه را بر عهده گرفتند
امنیت
عشایر و پلیس امنیت فلوجه را بر عهده گرفتند
ساکنان پس از شکست داعش به رمادی بازمی گردند
امنیت
ساکنان پس از شکست داعش به رمادی بازمی گردند
احیای خدمات عمومی به رمادی کمک می کند تا از (تاثیرات) اشغال داعش التیام یابد
امنیت
احیای خدمات عمومی به رمادی کمک می کند تا از (تاثیرات) اشغال داعش التیام یابد
نیروهای عراقی در راه موصل به «پیروزیهای استراتژیک» علیه داعش دست یافتند
امنیت
نیروهای عراقی در راه موصل به «پیروزیهای استراتژیک» علیه داعش دست یافتند
آزاد شدن فلوجه یک «ضربه کاری» به داعش وارد کرد
امنیت
آزاد شدن فلوجه یک «ضربه کاری» به داعش وارد کرد
عشایر نینوا برای جنگ با داعش یک قوای تازه تشکیل می دهند
امنیت
عشایر نینوا برای جنگ با داعش یک قوای تازه تشکیل می دهند
الکرمه برای استقبال از ساکنان دربازگشت به خانه هایشان آماده می شود
امنیت
الکرمه برای استقبال از ساکنان دربازگشت به خانه هایشان آماده می شود
ارتش عراق جبهه تازه ای در صلاح الدین می گشاید
امنیت
ارتش عراق جبهه تازه ای در صلاح الدین می گشاید