اخبار عراق

امنیت

در پی حمله های داعش نیروهای عراقی به الحویجه اعزام شدند
امنیت
در پی حمله های داعش نیروهای عراقی به الحویجه اعزام شدند
بسیج نیروهای عراقی برای جلوگیری از نفوذ داعش
امنیت
بسیج نیروهای عراقی برای جلوگیری از نفوذ داعش
عراق کارمندان اداره های دولتی در مناطق آزادشده را بازرسی می کند
امنیت
عراق کارمندان اداره های دولتی در مناطق آزادشده را بازرسی می کند
ساکنان نینوا بقایای داعش را تعقیب می کنند
امنیت
ساکنان نینوا بقایای داعش را تعقیب می کنند
نیروهای مسلح درعراق تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت
امنیت
نیروهای مسلح درعراق تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت
همکاری سازمان های عراقی برای پاکسازی مین های داعش
امنیت
همکاری سازمان های عراقی برای پاکسازی مین های داعش
عراق برای ریشه کن کردن ایدئولوژی افراطی راهبرد ملی ترسیم می کند
امنیت
عراق برای ریشه کن کردن ایدئولوژی افراطی راهبرد ملی ترسیم می کند
زندگی به آرامی به شهرهای آزادشده انبار بازمی گردد
امنیت
زندگی به آرامی به شهرهای آزادشده انبار بازمی گردد
ائتلاف بین المللی توانمندی های کنترل مرزی ارتش عراق را تقویت می کند
امنیت
ائتلاف بین المللی توانمندی های کنترل مرزی ارتش عراق را تقویت می کند
نیروهای عراقی مطیبیجه را از گروه های کوچک داعش پاکسازی کردند
امنیت
نیروهای عراقی مطیبیجه را از گروه های کوچک داعش پاکسازی کردند