اخبار عراق

امنیت

بسیج نیروهای عراقی برای جلوگیری از نفوذ داعش
امنیت
بسیج نیروهای عراقی برای جلوگیری از نفوذ داعش
عراق پیروزی نیروهای مسلح بر داعش را جشن می گیرد
امنیت
عراق پیروزی نیروهای مسلح بر داعش را جشن می گیرد
عراق کارمندان اداره های دولتی در مناطق آزادشده را بازرسی می کند
امنیت
عراق کارمندان اداره های دولتی در مناطق آزادشده را بازرسی می کند
ساکنان نینوا بقایای داعش را تعقیب می کنند
امنیت
ساکنان نینوا بقایای داعش را تعقیب می کنند
نیروهای مسلح درعراق تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت
امنیت
نیروهای مسلح درعراق تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت
همکاری سازمان های عراقی برای پاکسازی مین های داعش
امنیت
همکاری سازمان های عراقی برای پاکسازی مین های داعش
عراق برای ریشه کن کردن ایدئولوژی افراطی راهبرد ملی ترسیم می کند
امنیت
عراق برای ریشه کن کردن ایدئولوژی افراطی راهبرد ملی ترسیم می کند
ائتلاف بین المللی توانمندی های کنترل مرزی ارتش عراق را تقویت می کند
امنیت
ائتلاف بین المللی توانمندی های کنترل مرزی ارتش عراق را تقویت می کند
زندگی به آرامی به شهرهای آزادشده انبار بازمی گردد
امنیت
زندگی به آرامی به شهرهای آزادشده انبار بازمی گردد
نیروهای عراقی مطیبیجه را از گروه های کوچک داعش پاکسازی کردند
امنیت
نیروهای عراقی مطیبیجه را از گروه های کوچک داعش پاکسازی کردند