امنیت

نیروهای عراقی خانواده های انباری را از محاصره داعش آزاد کردند
امنیت
نیروهای عراقی خانواده های انباری را از محاصره داعش آزاد کردند
پس از بیرون راندن داعش زندگی به منبج سوریه بازگشته است
امنیت
پس از بیرون راندن داعش زندگی به منبج سوریه بازگشته است
قبایل انبار قول حمایت از نیروهای عراقی را دادند
امنیت
قبایل انبار قول حمایت از نیروهای عراقی را دادند
آغاز روند بازگشت خانواده های آواره فلوجه
امنیت
آغاز روند بازگشت خانواده های آواره فلوجه
نیروهای عراقی برای تهاجم الحویجه آماده می شوند
امنیت
نیروهای عراقی برای تهاجم الحویجه آماده می شوند
خندق های فلوجه این شهر را در برابر تهاجم داعش مستحکم خواهند کرد
امنیت
خندق های فلوجه این شهر را در برابر تهاجم داعش مستحکم خواهند کرد
نیروهای عراقی کنترل یک جاده راهبردی نزدیک موصل را به دست گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی کنترل یک جاده راهبردی نزدیک موصل را به دست گرفتند
نیروی جدیدی برای محافظت از مرزهای عراق در مقابل نفوذ داعش به کار گماشته شد
امنیت
نیروی جدیدی برای محافظت از مرزهای عراق در مقابل نفوذ داعش به کار گماشته شد
عراق برای خروج پرتعداد مردم از موصل آماده می شود
امنیت
عراق برای خروج پرتعداد مردم از موصل آماده می شود
نفوذ داعش در عراق در پرتگاه سقوط
امنیت
نفوذ داعش در عراق در پرتگاه سقوط