امنیت

نیروهای عراقی کنترل حوضه فرات علیا را به دست گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی کنترل حوضه فرات علیا را به دست گرفتند
ساکنان موصل نظامیان را به مخفیگاه های داعش هدایت می کنند
امنیت
ساکنان موصل نظامیان را به مخفیگاه های داعش هدایت می کنند
ساکنین نینوا در حفظ امنیت به پلیس کمک می کنند
امنیت
ساکنین نینوا در حفظ امنیت به پلیس کمک می کنند
پلیس دیالی: شمار جوانان استخدام شده بوسیله داعش کاهش یافته است
امنیت
پلیس دیالی: شمار جوانان استخدام شده بوسیله داعش کاهش یافته است
کارکنان پیشین پلیس در انبار دوباره به کار گماشته شدند
امنیت
کارکنان پیشین پلیس در انبار دوباره به کار گماشته شدند
شلیک توپخانه به وادی بردی آتش بس سوریه را تهدید می کند
امنیت
شلیک توپخانه به وادی بردی آتش بس سوریه را تهدید می کند
عشایر حدیثه برای مقابله با داعش یک نیروی جدید تشکیل داده اند
امنیت
عشایر حدیثه برای مقابله با داعش یک نیروی جدید تشکیل داده اند
ارتش عراق ساکنان نینوا را برای مقاومت آموزش می دهد
امنیت
ارتش عراق ساکنان نینوا را برای مقاومت آموزش می دهد
مردم بومی شمال سوریه برای بیرون راندن داعش با هم متحد می شوند
امنیت
مردم بومی شمال سوریه برای بیرون راندن داعش با هم متحد می شوند
موفقیت های عراق آموزش و عزم آن را نشان می دهد
امنیت
موفقیت های عراق آموزش و عزم آن را نشان می دهد