اخبار عراق

امنیت

خطهای راه آهن آسیب دیده بوسیله داعش در عراق تعمیر می شود
امنیت
خطهای راه آهن آسیب دیده بوسیله داعش در عراق تعمیر می شود
نیروهای عراقی طرح پاکسازی هیت از بقایای عناصر داعش را اجرا می کنند
امنیت
نیروهای عراقی طرح پاکسازی هیت از بقایای عناصر داعش را اجرا می کنند
تهدید رژیم سوریه باعث شروع آوارگی در درعا گردید
امنیت
تهدید رژیم سوریه باعث شروع آوارگی در درعا گردید
تقویت مهارتهای رزمی نیروی گشتی مرزی عراق
امنیت
تقویت مهارتهای رزمی نیروی گشتی مرزی عراق
خدمات رسانی در شهرهای غربی پس از دوره داعش از سرگرفته می شود
امنیت
خدمات رسانی در شهرهای غربی پس از دوره داعش از سرگرفته می شود
عشایر دیالی برای انهدام بقایای داعش به نیروهای عراقی کمک می کنند
امنیت
عشایر دیالی برای انهدام بقایای داعش به نیروهای عراقی کمک می کنند
نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مرز با سوریه مقرهای بازرسی دریافت کردند
امنیت
نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مرز با سوریه مقرهای بازرسی دریافت کردند
مسئولین: القائم «به طور کامل» از باقیمانده مواد منفجره پاکسازی شد
امنیت
مسئولین: القائم «به طور کامل» از باقیمانده مواد منفجره پاکسازی شد
ادامه عملیات پاکسازی بقایای داعش از بیابان انبار
امنیت
ادامه عملیات پاکسازی بقایای داعش از بیابان انبار
مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد
امنیت
مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد