امنیت

پیروزی های عراق نشان دهنده تحول در ارتش است
امنیت
پیروزی های عراق نشان دهنده تحول در ارتش است
نیروهای عراقی کنترل تپه های حمرین در دیالی را به دست گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی کنترل تپه های حمرین در دیالی را به دست گرفتند
نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر بیمارستان الرقه را تنگتر کردند
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر بیمارستان الرقه را تنگتر کردند
نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند
امنیت
نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند
آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه
امنیت
آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه
شکستهای متوالی سقوط داعش در عراق را تسریع کرده است
امنیت
شکستهای متوالی سقوط داعش در عراق را تسریع کرده است
افزایش شدید هزینه غذا در شهرهای آزادشده استان انبار
امنیت
افزایش شدید هزینه غذا در شهرهای آزادشده استان انبار
داعش کنترل زمین های بیشتری را در تپه های حمرین از دست داد
امنیت
داعش کنترل زمین های بیشتری را در تپه های حمرین از دست داد
نیروهای عراقی کنترل بخش شرقی الشرقاط را در دست گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی کنترل بخش شرقی الشرقاط را در دست گرفتند
درحالی که داعش در الرقه سوریه آخرین نبردها را انجام می دهد، غیرنظامیان به دام افتاه اند
امنیت
درحالی که داعش در الرقه سوریه آخرین نبردها را انجام می دهد، غیرنظامیان به دام افتاه اند