امنیت

خشک شدن منابع مالی داعش با «ناممکن» شدن قاچاق نفت
امنیت
خشک شدن منابع مالی داعش با «ناممکن» شدن قاچاق نفت
ساکنان غرب موصل با وجود خطرهای بسیار از شهر فرار می کنند
امنیت
ساکنان غرب موصل با وجود خطرهای بسیار از شهر فرار می کنند
عشایر پیکارجو موصل از مناطق آزاد شده در برابر داعش حفاظت می کنند
امنیت
عشایر پیکارجو موصل از مناطق آزاد شده در برابر داعش حفاظت می کنند
ساکنین موصل در بیرون راندن داعش نقش اساسی دارند
امنیت
ساکنین موصل در بیرون راندن داعش نقش اساسی دارند
ساکنان الهویجه با کارد آشپزخانه با داعش می جنگند
امنیت
ساکنان الهویجه با کارد آشپزخانه با داعش می جنگند
پلیس عراق داعش را در مناطق بیابانی دیالی تعقیب می کند
امنیت
پلیس عراق داعش را در مناطق بیابانی دیالی تعقیب می کند
عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند
امنیت
عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند
سرازیر شدن غیرنظامیان به سوی نیروهای عراقی در حملۀ جدید موصل
امنیت
سرازیر شدن غیرنظامیان به سوی نیروهای عراقی در حملۀ جدید موصل
صدها خانواده به غرب انبار بازمی گردند
امنیت
صدها خانواده به غرب انبار بازمی گردند
سوری های آزادشده برای پیشروی به سمت الرقه به ائتلاف عرب-کرد می پیوندند
امنیت
سوری های آزادشده برای پیشروی به سمت الرقه به ائتلاف عرب-کرد می پیوندند