اخبار عراق

امنیت

از بین رفتنِ حمایت مردمی داعش در انبار
امنیت
از بین رفتنِ حمایت مردمی داعش در انبار
پیروزی های عراق نشان دهنده تحول در ارتش است
امنیت
پیروزی های عراق نشان دهنده تحول در ارتش است
نیروهای عراقی استحکامات داعش در الحویجه را بازپس گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی استحکامات داعش در الحویجه را بازپس گرفتند
نیروهای عراقی کنترل تپه های حمرین در دیالی را به دست گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی کنترل تپه های حمرین در دیالی را به دست گرفتند
نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند
امنیت
نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند
نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر بیمارستان الرقه را تنگتر کردند
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر بیمارستان الرقه را تنگتر کردند
آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه
امنیت
آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه
شکستهای متوالی سقوط داعش در عراق را تسریع کرده است
امنیت
شکستهای متوالی سقوط داعش در عراق را تسریع کرده است
داعش کنترل زمین های بیشتری را در تپه های حمرین از دست داد
امنیت
داعش کنترل زمین های بیشتری را در تپه های حمرین از دست داد
افزایش شدید هزینه غذا در شهرهای آزادشده استان انبار
امنیت
افزایش شدید هزینه غذا در شهرهای آزادشده استان انبار