اخبار عراق

امنیت

برگزاری تمرین نظامی مشترک برای نشان دادن آمادگی آمریکا و عربستان سعودی در مقابله با تهدیدها
امنیت
برگزاری تمرین نظامی مشترک برای نشان دادن آمادگی آمریکا و عربستان سعودی در مقابله با تهدیدها
تمرکز راهبردی بر دریای سرخ به عنوان رقیبی برای خلیج فارس
امنیت
تمرکز راهبردی بر دریای سرخ به عنوان رقیبی برای خلیج فارس
بندر یانبو عربستان سعودی در دریای سرخ: یک دارایی راهبردی
امنیت
بندر یانبو عربستان سعودی در دریای سرخ: یک دارایی راهبردی
خطاهای خجالت آور نظامی در نتیجه سال ها تخصیص نابجای اولویت ها در ایران
امنیت
خطاهای خجالت آور نظامی در نتیجه سال ها تخصیص نابجای اولویت ها در ایران
سرنگونی ۲ پهپاد بر فراز پایگاه انبار توسط ارتش عراق
امنیت
سرنگونی ۲ پهپاد بر فراز پایگاه انبار توسط ارتش عراق
تلاش مصر و هم پیمانان بین المللی به منظور اطمینان یافتن از باز ماندن کانال سوئز برای بازرگانی جهانی
امنیت
تلاش مصر و هم پیمانان بین المللی به منظور اطمینان یافتن از باز ماندن کانال سوئز برای بازرگانی جهانی
استقرار نیروهای ارتش آمریکا با هدف اطمینان بخشیدن به متحدان در بحبوحه افزایش تنش ها
امنیت
استقرار نیروهای ارتش آمریکا با هدف اطمینان بخشیدن به متحدان در بحبوحه افزایش تنش ها
کتائب حزب الله: مرکز فرماندهی ایران در عراق
امنیت
کتائب حزب الله: مرکز فرماندهی ایران در عراق
بازگشت صدها عراقی به کشور از اردوگاه الهول سوریه
امنیت
بازگشت صدها عراقی به کشور از اردوگاه الهول سوریه
بروز برخی تنش ها همزمان با خودداری شبه نظامیان عراقی از اجرای خواسته های سپاه پاسداران
امنیت
بروز برخی تنش ها همزمان با خودداری شبه نظامیان عراقی از اجرای خواسته های سپاه پاسداران