اخبار عراق

امنیت

به سوی خانه؟ اروپا به سرنوشت خانواده های افراط گرایان می اندیشد
امنیت
به سوی خانه؟ اروپا به سرنوشت خانواده های افراط گرایان می اندیشد
داعش ستیزه جویان در حال فرار خود از القائم را به قتل می رساند
امنیت
داعش ستیزه جویان در حال فرار خود از القائم را به قتل می رساند
نیروهای عراقی خانواده های به دام افتاده در القائم را نجات دادند
امنیت
نیروهای عراقی خانواده های به دام افتاده در القائم را نجات دادند
نیروهای عراقی عملیات پیشروی به سوی آخرین استحکامات داعش را شروع کردند
امنیت
نیروهای عراقی عملیات پیشروی به سوی آخرین استحکامات داعش را شروع کردند
افزایش حضور پلیس نینوا در موصل
امنیت
افزایش حضور پلیس نینوا در موصل
شهرهای عراقی آزاد شده از زنجیرهای اسارت داعش را به فراموشی می سپارند
امنیت
شهرهای عراقی آزاد شده از زنجیرهای اسارت داعش را به فراموشی می سپارند
نیروهای دموکراتیک سوریه پیروزی الرقه را گرامی داشتند، اما تحویل آن زمان می برد
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه پیروزی الرقه را گرامی داشتند، اما تحویل آن زمان می برد
امیران داعش و ستیزه جویان خارج الرقه را رها کردند
امنیت
امیران داعش و ستیزه جویان خارج الرقه را رها کردند
تشکیل تیمی برای جمع آوری شواهد جنایات داعش در عراق
امنیت
تشکیل تیمی برای جمع آوری شواهد جنایات داعش در عراق
نیروهای امنیتی در حال پاکسازی الرقه در پی بیرون راندن داعش
امنیت
نیروهای امنیتی در حال پاکسازی الرقه در پی بیرون راندن داعش