امنیت

نیروهای عراقی پیش از آغاز نبرد برای ساکنان موصل دستورالعمل های ایمنی صادر کردند
امنیت
نیروهای عراقی پیش از آغاز نبرد برای ساکنان موصل دستورالعمل های ایمنی صادر کردند
رادیوی جدید موصل ساکنان را برای آزادسازی آماده می سازد
امنیت
رادیوی جدید موصل ساکنان را برای آزادسازی آماده می سازد
با بازگشت ساکنان فلوجه ارائۀ خدمات بهبود می یابد
امنیت
با بازگشت ساکنان فلوجه ارائۀ خدمات بهبود می یابد
پس از آزاد شدن جزیره البغدادی از داعش زندگی به این منطقه بازمی گردد
امنیت
پس از آزاد شدن جزیره البغدادی از داعش زندگی به این منطقه بازمی گردد
زندگی در الشرقاط آزاد شده به وضع عادی بازگشت
امنیت
زندگی در الشرقاط آزاد شده به وضع عادی بازگشت
کارآمدی سازمانهای اطلاعاتی عراقی در مبارزه علیه داعش مشهود است
امنیت
کارآمدی سازمانهای اطلاعاتی عراقی در مبارزه علیه داعش مشهود است
نیروهای عشایر انبار 4 رهبر داعش را به قتل رساندند
امنیت
نیروهای عشایر انبار 4 رهبر داعش را به قتل رساندند
عراق مین های داعش را از جزیره خالدیه پاکسازی می کند
امنیت
عراق مین های داعش را از جزیره خالدیه پاکسازی می کند
نیروهای عراقی داعش را از جزیره حدیثه بیرون راندند
امنیت
نیروهای عراقی داعش را از جزیره حدیثه بیرون راندند
داعش با مقاومت فزاینده مردم در نزدیکی موصل مواجه است
امنیت
داعش با مقاومت فزاینده مردم در نزدیکی موصل مواجه است