اخبار عراق

امنیت

نقش اساسی عشایر انبار در موج پیروزی های غرب عراق
امنیت
نقش اساسی عشایر انبار در موج پیروزی های غرب عراق
از بین رفتنِ حمایت مردمی داعش در انبار
امنیت
از بین رفتنِ حمایت مردمی داعش در انبار
پنهان شدن در صحرای انبار برای داعش سخت تر شده است
امنیت
پنهان شدن در صحرای انبار برای داعش سخت تر شده است
جنگ برای بیرون راندن داعش از الرقه نزدیک به پایان است
امنیت
جنگ برای بیرون راندن داعش از الرقه نزدیک به پایان است
پیروزی های عراق نشان دهنده تحول در ارتش است
امنیت
پیروزی های عراق نشان دهنده تحول در ارتش است
نیروهای عراقی استحکامات داعش در الحویجه را بازپس گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی استحکامات داعش در الحویجه را بازپس گرفتند
نیروهای عراقی کنترل تپه های حمرین در دیالی را به دست گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی کنترل تپه های حمرین در دیالی را به دست گرفتند
نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر بیمارستان الرقه را تنگتر کردند
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر بیمارستان الرقه را تنگتر کردند
نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند
امنیت
نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند
آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه
امنیت
آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه