اخبار عراق

اقتصاد

الحویجه به‌ زودی اقدامات تازه برای بازسازی را شروع می‌ کند
اقتصاد
الحویجه به‌ زودی اقدامات تازه برای بازسازی را شروع می‌ کند
پروژه ماسک موصل موجب محافظت از جان مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود
اقتصاد
پروژه ماسک موصل موجب محافظت از جان مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود
افزایش قیمتها با سقوط قیمت پوند سوریه در مناطق تحت کنترل رژیم
اقتصاد
افزایش قیمتها با سقوط قیمت پوند سوریه در مناطق تحت کنترل رژیم
فروپاشی اقتصادی سوریه حاکی از وجود تنش در طبقه حاکم است
اقتصاد
فروپاشی اقتصادی سوریه حاکی از وجود تنش در طبقه حاکم است
آغاز کار کمیته ملی امنیت غذایی عراق
اقتصاد
آغاز کار کمیته ملی امنیت غذایی عراق
عراق پروژه اشتغال را در انبار آغاز کرد
اقتصاد
عراق پروژه اشتغال را در انبار آغاز کرد
عراق به نیازمندان کمک مالی اضطراری ویروس کرونا پرداخت می کند
اقتصاد
عراق به نیازمندان کمک مالی اضطراری ویروس کرونا پرداخت می کند
عراق طرح محافظت مزارع در برابر خطر آتش سوزی اجرا می کند
اقتصاد
عراق طرح محافظت مزارع در برابر خطر آتش سوزی اجرا می کند
مردم عراق دست کمک به سوی کسانی که دچار پیامدهای ویروس جدید شده‌اند دراز می‌کنند
اقتصاد
مردم عراق دست کمک به سوی کسانی که دچار پیامدهای ویروس جدید شده‌اند دراز می‌کنند
برنامه اضطراری انبار از خانواده هایی که تحت تاثیر قانون منع رفت و آمد قرار گرفته اند حمایت می کند
اقتصاد
برنامه اضطراری انبار از خانواده هایی که تحت تاثیر قانون منع رفت و آمد قرار گرفته اند حمایت می کند