اخبار عراق

اقتصاد

افزایش مجدد قیمت مواد غذایی در مناطق تحت کنترل تحریرالشام
اقتصاد
افزایش مجدد قیمت مواد غذایی در مناطق تحت کنترل تحریرالشام
استان انبار ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز اردن را آغاز کرد
اقتصاد
استان انبار ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز اردن را آغاز کرد
پالایشگاه بیجی تولید فرآورده های نقتی را از سرمی گیرد
اقتصاد
پالایشگاه بیجی تولید فرآورده های نقتی را از سرمی گیرد
سد سازی ایران منابع آب عراق را کاهش می دهد
اقتصاد
سد سازی ایران منابع آب عراق را کاهش می دهد
ایران صندوق ثروت ملی را برای حمایت از عملیات نظامی خالی کرده است
اقتصاد
ایران صندوق ثروت ملی را برای حمایت از عملیات نظامی خالی کرده است
بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است
اقتصاد
بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است
انبار به دنبال جذب پروژه های سرمایه گذاری به رمادی است
اقتصاد
انبار به دنبال جذب پروژه های سرمایه گذاری به رمادی است
ایران برای دور زدن تحریم ها ارز خارجی را از طریق عراق جابجا می کند
اقتصاد
ایران برای دور زدن تحریم ها ارز خارجی را از طریق عراق جابجا می کند
پس از دوره داعش مقرهای ورودی تازه ای در شهرهای انبار برپا می شود
اقتصاد
پس از دوره داعش مقرهای ورودی تازه ای در شهرهای انبار برپا می شود
از سرگیری عملیات شرکتهای نفت خارجی در عراق
اقتصاد
از سرگیری عملیات شرکتهای نفت خارجی در عراق