اخبار عراق

اقتصاد

پلهای بازسازی شده شرق و غرب موصل را دوباره متصل می کند
اقتصاد
پلهای بازسازی شده شرق و غرب موصل را دوباره متصل می کند
عراق بازسازی عنه را چند روز پس از آزاد سازی آغاز کرد
اقتصاد
عراق بازسازی عنه را چند روز پس از آزاد سازی آغاز کرد
دسترسی ایران به بخش نیرو در سوریه بیشتر شد
اقتصاد
دسترسی ایران به بخش نیرو در سوریه بیشتر شد
ساکنان موصل خواستار بازسازی فرودگاه هستند
اقتصاد
ساکنان موصل خواستار بازسازی فرودگاه هستند
عراق در پی دریافت کمکهای بین المللی برای بازسازی در دوره پس از داعش است
اقتصاد
عراق در پی دریافت کمکهای بین المللی برای بازسازی در دوره پس از داعش است
عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد
اقتصاد
عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد
اسکناس هایی که تصویر الاسد برروی آن بود به برانگیختن تحریم ها منجر شد
اقتصاد
اسکناس هایی که تصویر الاسد برروی آن بود به برانگیختن تحریم ها منجر شد
بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است
اقتصاد
بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است
کارمندان دولتی نینوا دستمزدهای خود را دریافت می کنند
اقتصاد
کارمندان دولتی نینوا دستمزدهای خود را دریافت می کنند
نانوایی بازگشایی شده الباب موجب آسودگی خاطر ساکنین شهر می شود
اقتصاد
نانوایی بازگشایی شده الباب موجب آسودگی خاطر ساکنین شهر می شود