اخبار عراق

پناهندگان

عراق بیش از 14,000 آواره را از سوریه تخلیه کرد
پناهندگان
عراق بیش از 14,000 آواره را از سوریه تخلیه کرد
آواره شدگان دیر الزور به ارودگاه عین عیسی سرازیر می شوند
پناهندگان
آواره شدگان دیر الزور به ارودگاه عین عیسی سرازیر می شوند
هزاران تن از غیرنظامیان تلعفر را تخلیه کردند
پناهندگان
هزاران تن از غیرنظامیان تلعفر را تخلیه کردند
الرکبان با وخیم تر شدن بحران انسانی روبرو است
پناهندگان
الرکبان با وخیم تر شدن بحران انسانی روبرو است
خانواده های انبار برای گریز از داعش زندگی خودشان را به خطر می اندازند
پناهندگان
خانواده های انبار برای گریز از داعش زندگی خودشان را به خطر می اندازند
نینوا خود را برای آوارگان تلعفر آماده می کند
پناهندگان
نینوا خود را برای آوارگان تلعفر آماده می کند
سوری های ساکن لبنان در مورد گروه های آدم ربایی مرزی و درخواست های خونبها هشدار دادند
پناهندگان
سوری های ساکن لبنان در مورد گروه های آدم ربایی مرزی و درخواست های خونبها هشدار دادند
رمضان الهام بخش داوطلبان برای کمک به آوارگان در بغداد است
پناهندگان
رمضان الهام بخش داوطلبان برای کمک به آوارگان در بغداد است
مردم سوریه برای فرار از چنگال داعش در الرقه خطر مین و مرگ را به جان می خرند
پناهندگان
مردم سوریه برای فرار از چنگال داعش در الرقه خطر مین و مرگ را به جان می خرند
پناهندگان اردوگاه الرکبان برای بقا تلاش می کنند
پناهندگان
پناهندگان اردوگاه الرکبان برای بقا تلاش می کنند