امنیت |

2018-09-21

ساکنان آواره شده به الرشاد در کرکوک بازمی گردند

اکنون که مواد منفجره خنثی شده و خدمات رسانی از سرگرفته شده است نخستین گروه از 70 خانواده به الحویجه بازکشته اند.آخرین اخبار