اقتصاد |
2018-07-17

بازسازی شهر قدیم موصل یک وظیفه تاریخی است

دولت عراق 20 میلیارد دینار برای حمایت از کار بازسازی اختصاص داده است اما به خاطر حجم خرابی نیاز بسیار بیشتری وجود دارد.آخرین اخبار