تروریسم |
2018-05-18

زندگی عادی برای سوری های آواره شده توسط داعش یک رویای دور است

اگرچه این گروه در سوریه درحال عقب نشینی است اما جمعیت محلی هنوز در رنج است و بسیاری از آنها قادر به بازگشت به خانه هایشان نیستند.آخرین اخبار