اقتصاد |
2018-07-20

دولت محلی موصل برای برقراری دوباره خدمات با جدیت مشغول کار است

به رغم نبودن بودجه کافی شهر شاهد بهترشدن تدریجی تأمین خدمات عمومی است.آخرین اخبار