امنیت |
2018-05-24

عراق آخرین چاه نفتی را که داعش به آتش کشیده بود، خاموش کرد

آتش سوزی میلیاردها دلار خسارت مادی و آلودگی شدید در محیط زیست ایجاد می کند و این امر برای اقتصاد و برای محیط زیست یک پیروزی محسوب می شود.آخرین اخبار