اخبار عراق

حقوق بشر

کودکانی که از سوی تحریرالشام استخدام شده اند با مرگ روبرو هستند
حقوق بشر
کودکانی که از سوی تحریرالشام استخدام شده اند با مرگ روبرو هستند
گزارش سازمان ملل مسئولیت حمله با گاز شیمیایی را متوجه رژیم سوریه دانست
حقوق بشر
گزارش سازمان ملل مسئولیت حمله با گاز شیمیایی را متوجه رژیم سوریه دانست
گورهای دست جمعی داعش: یک میراث جنایتکارانه فراگیر
حقوق بشر
گورهای دست جمعی داعش: یک میراث جنایتکارانه فراگیر
گروه حقوق بشر تخلفهای تحریر الشام را ثبت می کند
حقوق بشر
گروه حقوق بشر تخلفهای تحریر الشام را ثبت می کند
ساکنان دوما به گرانی قیمت مواد غذایی اعتراض می کنند
حقوق بشر
ساکنان دوما به گرانی قیمت مواد غذایی اعتراض می کنند
افغانستان از ایران به دلیل اعزام کودکان برای جنگ در سوریه انتقاد کرد
حقوق بشر
افغانستان از ایران به دلیل اعزام کودکان برای جنگ در سوریه انتقاد کرد
بحران در زندان حمص شکل گرفته است و فعالین هشدار دادند
حقوق بشر
بحران در زندان حمص شکل گرفته است و فعالین هشدار دادند
ساکنین در غوطه شرقی تحت محاصره با کمبود مایحتاج روبرو هستند
حقوق بشر
ساکنین در غوطه شرقی تحت محاصره با کمبود مایحتاج روبرو هستند
آرد در الرستن در حمص سوریه تمام شد
حقوق بشر
آرد در الرستن در حمص سوریه تمام شد
عراق خانواده جنگجویان داعش را در اردوگاه موصل اسکان می دهد
حقوق بشر
عراق خانواده جنگجویان داعش را در اردوگاه موصل اسکان می دهد