https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Women's_Rights

×
×

حقوق زنان

از اسارت تا فعال شدن، یک دختر ایزدی بر علیه خشونت مبارزه می کند

از اسارت تا فعال شدن، یک دختر ایزدی بر علیه خشونت مبارزه می کند

چه به ضرورت چه با برنامه، زنان عراقی شرکت های موصل را راه اندازی می کنند

چه به ضرورت چه با برنامه، زنان عراقی شرکت های موصل را راه اندازی می کنند

پس از داعش، زنان انبار در خیابانها ظاهر می شوند

پس از داعش، زنان انبار در خیابانها ظاهر می شوند

پلیس نینوا افسران زن بیشتری استخدام می کند

پلیس نینوا افسران زن بیشتری استخدام می کند

زنان انبار، پس از داعش به کار باز می گردند

زنان انبار، پس از داعش به کار باز می گردند

بیوه های عراقی با بهره گیری از ابتکار کویت مهارت های شغلی کسب می کنند

بیوه های عراقی با بهره گیری از ابتکار کویت مهارت های شغلی کسب می کنند

مقاومت بانوان کرد در جبهه های جنگ علیه داعش در سوریه

مقاومت بانوان کرد در جبهه های جنگ علیه داعش در سوریه

فرمانده زن نیروهای دموکراتیک سوریه رهبری جنگ برای آزادی الرقه را به عهده دارد

فرمانده زن نیروهای دموکراتیک سوریه رهبری جنگ برای آزادی الرقه را به عهده دارد

مادران سوری از استقامت در میان جنگ می گویند

مادران سوری از استقامت در میان جنگ می گویند

فعالان زن عراقی کشورشان را بازسازی می کنند

فعالان زن عراقی کشورشان را بازسازی می کنند