اخبار عراق

سلامتی

تعلیق حمایت از بیمارستان بزرگ ادلب
سلامتی
تعلیق حمایت از بیمارستان بزرگ ادلب
اکثر تأسیسات درمانی غوطه شرقی از خدمات رسانی ساقط شده است
سلامتی
اکثر تأسیسات درمانی غوطه شرقی از خدمات رسانی ساقط شده است
ساکنان انبار که بوسیله داعش معلول شده اند کمک دریافت می کنند
سلامتی
ساکنان انبار که بوسیله داعش معلول شده اند کمک دریافت می کنند
بقایای فاسد شده داعش خیابان های موصل را کثیف کرده است
سلامتی
بقایای فاسد شده داعش خیابان های موصل را کثیف کرده است
بازگشایی بیمارستان دیالی در پی تعمیراتی که پس از بیرون رفتن داعش صورت گرفت
سلامتی
بازگشایی بیمارستان دیالی در پی تعمیراتی که پس از بیرون رفتن داعش صورت گرفت
صدها نفر در اردوگاه های آوارگان موصل بیمار شده اند
سلامتی
صدها نفر در اردوگاه های آوارگان موصل بیمار شده اند
بدتر شدن وضعیت در مضایا بر اثر شیوع مننژیت
سلامتی
بدتر شدن وضعیت در مضایا بر اثر شیوع مننژیت
استان انبار به خانواده های آواره فلوجه کمک می کند
سلامتی
استان انبار به خانواده های آواره فلوجه کمک می کند