https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Economy?page=9

×
×

اقتصاد

پلهای بازسازی شده شرق و غرب موصل را دوباره متصل می کند

پلهای بازسازی شده شرق و غرب موصل را دوباره متصل می کند

عراق بازسازی عنه را چند روز پس از آزاد سازی آغاز کرد

عراق بازسازی عنه را چند روز پس از آزاد سازی آغاز کرد

دسترسی ایران به بخش نیرو در سوریه بیشتر شد

دسترسی ایران به بخش نیرو در سوریه بیشتر شد

ساکنان موصل خواستار بازسازی فرودگاه هستند

ساکنان موصل خواستار بازسازی فرودگاه هستند

عراق در پی دریافت کمکهای بین المللی برای بازسازی در دوره پس از داعش است

عراق در پی دریافت کمکهای بین المللی برای بازسازی در دوره پس از داعش است

عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد

عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد

اسکناس هایی که تصویر الاسد برروی آن بود به برانگیختن تحریم ها منجر شد

اسکناس هایی که تصویر الاسد برروی آن بود به برانگیختن تحریم ها منجر شد

بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است

بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است

کارمندان دولتی نینوا دستمزدهای خود را دریافت می کنند

کارمندان دولتی نینوا دستمزدهای خود را دریافت می کنند

نانوایی بازگشایی شده الباب موجب آسودگی خاطر ساکنین شهر می شود

نانوایی بازگشایی شده الباب موجب آسودگی خاطر ساکنین شهر می شود