اخبار عراق

اقتصاد

عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد
اقتصاد
عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد
اسکناس هایی که تصویر الاسد برروی آن بود به برانگیختن تحریم ها منجر شد
اقتصاد
اسکناس هایی که تصویر الاسد برروی آن بود به برانگیختن تحریم ها منجر شد
بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است
اقتصاد
بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است
کارمندان دولتی نینوا دستمزدهای خود را دریافت می کنند
اقتصاد
کارمندان دولتی نینوا دستمزدهای خود را دریافت می کنند
نانوایی بازگشایی شده الباب موجب آسودگی خاطر ساکنین شهر می شود
اقتصاد
نانوایی بازگشایی شده الباب موجب آسودگی خاطر ساکنین شهر می شود
دندان طمع ایران در عمق بدنه اقتصادی سوریه فرو رفته است
اقتصاد
دندان طمع ایران در عمق بدنه اقتصادی سوریه فرو رفته است
اتصال دوباره نینوا در عراق به شبکه برق
اقتصاد
اتصال دوباره نینوا در عراق به شبکه برق
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل اقتصادی سوریه را در دست گرفته است
اقتصاد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل اقتصادی سوریه را در دست گرفته است
رمادی شاهد فعالیت های اقتصادی مثبت بوده است
اقتصاد
رمادی شاهد فعالیت های اقتصادی مثبت بوده است
طرح مشاغل دیالی به عراقیهای آواره کمک می کند
اقتصاد
طرح مشاغل دیالی به عراقیهای آواره کمک می کند