اخبار عراق

اقتصاد

نشانه های زندگی به شهر کهن حلب بازمی گردد
اقتصاد
نشانه های زندگی به شهر کهن حلب بازمی گردد
عراق عملیات در میادین نفتی شمال را آغاز می کند
اقتصاد
عراق عملیات در میادین نفتی شمال را آغاز می کند
شهر الرقۀ سوریه بعد از شکست داعش «غیرقابل سکونت» شده است
اقتصاد
شهر الرقۀ سوریه بعد از شکست داعش «غیرقابل سکونت» شده است
پلهای بازسازی شده شرق و غرب موصل را دوباره متصل می کند
اقتصاد
پلهای بازسازی شده شرق و غرب موصل را دوباره متصل می کند
عراق بازسازی عنه را چند روز پس از آزاد سازی آغاز کرد
اقتصاد
عراق بازسازی عنه را چند روز پس از آزاد سازی آغاز کرد
دسترسی ایران به بخش نیرو در سوریه بیشتر شد
اقتصاد
دسترسی ایران به بخش نیرو در سوریه بیشتر شد
ساکنان موصل خواستار بازسازی فرودگاه هستند
اقتصاد
ساکنان موصل خواستار بازسازی فرودگاه هستند
عراق در پی دریافت کمکهای بین المللی برای بازسازی در دوره پس از داعش است
اقتصاد
عراق در پی دریافت کمکهای بین المللی برای بازسازی در دوره پس از داعش است
عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد
اقتصاد
عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد
بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است
اقتصاد
بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است