امنیت |
2018-07-13

نیروهای دموکراتیک سوریه: الدشیشه تقریبا به طور کامل مین زدایی شده است

نیروهای دموکراتیک سوریه می گویند که اکثر این شهرک حومه ای را در استان الحسکه از مین و بمبهای انفجاری پاکسازی کرده اند.آخرین اخبار