اقتصاد

پلهای بازسازی شده شرق و غرب موصل را دوباره متصل می کند

دولت عراق به بازسازی پلها برسر رود دجله بوده است که دو سوی این شهر استان نینوا را به یکدیگر متصل می کند


عراق بازسازی عنه را چند روز پس از آزاد سازی آغاز کرد

این شهر استان انبار شاهد امور بازسازی توسط دولت محلی با پشتیبانی دولت فدرال می باشد.


دسترسی ایران به بخش نیرو در سوریه بیشتر شد

ایران از طریق یک مجموعه از قراردادهای درازمدت برای بازسازی خدمات برق سوریه، بلای این کشور را به منافع اقتصادی خودش تبدیل می کند.


ساکنان موصل خواستار بازسازی فرودگاه هستند

داعش تنها فرودگاه شهر را نابود کرده است. حالا ساکنان از دولت می خواهند تا آن را احیاء و در شهر یک اداره گذرنامه باز کند.


عراق در پی دریافت کمکهای بین المللی برای بازسازی در دوره پس از داعش است

یک کنفرانس کمک کنندگان قرار است در اویل سال 2018 برای جمع آوری کمک در مقیاس وسیع برای پروژه های بازسازی در شهرهای آزاد شده عراق برگزار گردد.


عراق وام دادن به کسب و کارهای کوچک را در نینوا از سر می گیرد

این وام ها به ساکنان کمک می کند کسب و کارهای کوچک خود را در دوران پس از داعش آغاز کنند و احیای اقتصادی در استان را سرعت خواهد بخشید.


اسکناس هایی که تصویر الاسد برروی آن بود به برانگیختن تحریم ها منجر شد

بعضی از سوری ها صدور اسکناسهای تازه را که حاوی تصویر بشار الاسد رئیس جمهور مشکل دار است اقدامی تحریک آمیز می بینند.


بازارهای شرق موصل مملو از خریداران شده است

پس از آزاد سازی از کنترل داعش، فعالیتهای اقتصادی در شرق موصل بسیار افزایش یافته و خریداران برای خریداری کالاهایی که قبلا توسط گروه ممنوع شده بود به بازار می آیند.


کارمندان دولتی نینوا دستمزدهای خود را دریافت می کنند

کارمندان دولت استانی نینوا پس از گذران چندین ماه بدون درآمد کم کم حقوق را دریافت می کنند و می توانند بر سر کار خود بازگردند.


نانوایی بازگشایی شده الباب موجب آسودگی خاطر ساکنین شهر می شود

نانوایی اتوماتیک شهر اکنون به لطف تلاش های ارتش آزاد سوریه و شورای شهر در حال کار است.


1
1